Zgodność z przepisami prawnymi

Western Union Business Solutions to jednostka organizacyjna The Western Union Company, która świadczy usługi w Polsce za pośrednictwem Western Union International Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Western Union International Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (KRS: 0000458059, NIP: 1080015322) ma siedzibę pod adresem Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, Polska (WUIB) i jest oddziałem spółki Western Union International Bank GmbH (zarejestrowanej w Sądzie Handlowym w Wiedniu, nr w Rejestrze Handlowym: 256184t, numer identyfikacji podatkowej: ATU61347377, adres siedziby:  The Icon Vienna (Turm 24), Wiedner Gürtel 13, 1100 Wiedeń, Austria), posiadającej upoważnienie Urzędu ds. Rynków Finansowych (Finanzmarktaufsicht).

Western Union International Bank GmbH (WUIB) kwalifikuje się jako doradca finansowy w rozumieniu Rozporządzenia UE 2019/2088 w sprawie wymogów ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”). WUIB nie kwalifikuje się jako uczestnik rynku w rozumieniu SFDR. WUIB nie wydaje, nie sprzedaje ani nie udziela porad w odniesieniu do Produktów finansowych w rozumieniu SFDR.

Dlatego zasady SFDR dotyczące uczestników rynku i produktów finansowych nie mają obecnie zastosowania w WUIB.

Warunki i postanowienia

  • Aby uzyskać dostęp do Warunków Ogólnych WUIB, prosimy kliknąć tutaj,
  • Aby uzyskać dostęp do Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward i Transakcji Future Payments w WUIB, prosimy kliknąć tutaj,
  • Aby uzyskać dostęp do Dodatkowych Warunków Ogólnych mających zastosowanie do Kontraktów Forward, Kontraktów Opcyjnych, Transakcji Future Payments i Usług Doradztwa Inwestycyjnego w WUIB, prosimy kliknąć tutaj.

Przewodnik po usługach finansowych

Aby uzyskać dostęp do Przewodnika po usługach finansowych WUIB, prosimy kliknąć tutaj. W Przewodniku znajdują się ogólne informacje na temat firmy WUIB i świadczonych przez nią usług.

Oświadczenie o ujawnieniu informacji o produkcie

Aby uzyskać dostęp do Oświadczenia o ujawnieniu informacji o transakcjach walutowych WUIB, prosimy kliknąć tutaj. Oświadczenie o ujawnieniu informacji o produkcie zawiera szczegółowy opis rodzajów i cech oferty produktów oraz instrumentów finansowych WUIB, a także związanych z nimi zagrożeń i kosztów.

System ochrony depozytów

Aby uzyskać dostęp do karty informacyjnej dla depozytariuszy WUIB, prosimy kliknąć tutaj.

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych

Aby uzyskać dostęp do karty informacyjnej WUIB dotyczącej dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych i powiązanego rozporządzenia, prosimy kliknąć tutaj.

Rozporządzenie w sprawie infrastruktury rynku europejskiego

Aby uzyskać dostęp do karty informacyjnej WUIB dotyczącej rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego, prosimy kliknąć tutaj.

Dokument zawierający kluczowe informacje – pozagiełdowe finansowe instrumenty pochodne

Zgodnie z dyrektywą MiFID II i rozporządzeniem UE nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) WUIB podlega ścisłym wymogom przejrzystości w zakresie swoich produktów. Z tego względu dla wszystkich produktów przygotowaliśmy Dokumenty zawierające kluczowe informacje. Dokument zawierający kluczowe informacje ilustruje rodzaj produktu i jego cechy charakterystyczne, cele zabezpieczenia, zalety i wady, ryzyko, a także potencjalne koszty zakupu i sprzedaży przed wygaśnięciem oraz możliwe przychody w różnych scenariuszach rynkowych. WUIB zachęca do zapoznania się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (DZKI) dotyczącym każdego produktu przed przystąpieniem do negocjacji każdej nowej operacji.

Dokumenty zawierające kluczowe informacje są dostępne tutaj.

Koszty i opłaty Kontraktu Forward

Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do dokumentu wyjaśniającego sposób naliczania opłat i kosztów w przypadku zawierania Kontraktów Forward z WUIB. 

Monitorowanie transakcji

Jesteśmy zaangażowani w zapobieganie wykorzystywaniu systemów naszej instytucji do nielegalnej działalności. Ściśle monitorujemy wszystkie transakcje i zapewniamy sygnalizowanie i badanie potencjalnie podejrzanej aktywności.

Reklamacje

Reklamację można złożyć na stronie Złóż reklamację.

Prywatność

Aby uzyskać dostęp do Oświadczenia o ochronie prywatności WUIB, prosimy kliknąć tutaj. W Oświadczeniu o ochronie prywatności opisano sposób, w jaki WUIB zbiera, przekazuje, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe, które uzyskuje od klienta w czasie wizyty w witrynie bądź korzystania z niej lub które WUIB zbiera w inny sposób w związku z rejestrowaniem klientów bądź świadczeniem usług na ich rzecz.

Rozwiązania w zakresie otwartej bankowości w oparciu o PSD2

Informacje dla podmiotów trzecich (TPP) - prosimy o kliknięcie tutaj, aby uzyskać informacje na temat sposobu integracji z WUIB.

Kodeks postępowania

Firma WUIB jest świadoma, jak ważne jest przestrzeganie najwyższych standardów działalności etycznej i zawodowej w sektorze finansowym, oraz przyjęła i zastosowała zasady opisane w „Kodeksie postępowania dla Western Union”, który stanowi Kodeks etyki naszej jednostki dominującej - The Western Union Company.

Wytyczne opisane w Kodeksie zapewniają ramy dla prowadzenia działalności we właściwy sposób, zarówno pod względem etycznym, jak i prawnym.

Kodeks etyki zawodowej (Kodeks postępowania) nakłada na pracowników następujące zobowiązania:

  • przestrzeganie prawa oraz wszystkich regulacji i zasad związanych z działaniami WUIB;
  • uczciwe i etyczne postępowanie we wszystkich działaniach – niezależnie od tego, czy współpraca dotyczy pracowników WUIB, osób trzecich, działań biznesowych, klientów, dostawców czy administracji lub nadzoru;
  • unikanie konfliktu interesów między pracą a sprawami osobistymi;
  • stworzenie środowiska pracy zapewniającego wszystkim pracownikom równe szanse i sprawiedliwe traktowanie;
  • dążenie do stworzenia bezpiecznego miejsca pracy;
  • sprzyjanie kulturze, w której nadrzędną wartością jest etyczne postępowanie.

Aby uzyskać dostęp do egzemplarza naszego Kodeksu postępowania, prosimy kliknąć tutaj: Kodeks postępowania Western Union (w języku angielskim)