kwi 16, 2020 | Waluty

Ryzyko walutowe w handlu międzynarodowym w dobie COVID-19 – czyli co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien?

 

Coraz więcej polskich firm wychodzi ze swoimi produktami na rynki zagraniczne. Są także takie, które przede wszystkim importują i/lub eksportują nawiązując współpracę z międzynarodowymi odbiorcami lub dostawcami. W dobie światowej pandemii kontakty międzynarodowe stały się bardzo ograniczone lub nawet zawieszone. Jednak obecny kryzys w końcu minie a produkty i usługi znową zaczną płynąć pomiędzy krajami. Korzyści z międzynarodowej wymiany handlowej nie są jednak pozbawione ryzyka walutowego.

Na szczęście odpowiednio przygotowana strategia zarządzania ryzykiem walutowym może pomóc każdej firmie w zabezpieczeniu się przed nim. Nie wyeliminuje ona ryzyka całkowicie, ale może pomóc przedsiębiorcom uchronić się przed zagrożeniami, które mogą pogorszyć ostateczny wynik finansowy.

Analiza zmienności i identyfikacja ryzyka

Przygotowania do tworzenia strategii rozpoczynamy od analizy ryzyka walutowego, na które nasza firma jest narażona. Wahania kursów walut zaliczają się do najmniej przewidywalnych czynników w działaności międzynarodowej. Im większe obroty międzynarodowe, tym wyższe ryzyko walutowe ponoszone przez firmę. Staje się to jeszcze bardziej istotne w okresach niestabilności na rynku np. w obliczu obecnej pandemii. Dlatego do analizy ryzyka niezbędna jest obserwacja zmienności interesującej nas pary walutowej, która pokazuje o ile może się zmienić kurs w danej jednostce czasu.

Kolejnym krokiem jest audyt procesów sprzedaży lub zakupów i identyfikacja momentu, w którym pojawia się ryzyko walutowe. Z naszego doświadczenia wynika, że wielu przedsiębiorców zaczyna myśleć o nim dopiero w momencie otrzymania lub wystawienia faktury, a tymczasem ryzyko to najczęsciej rozpoczyna się już w okresie prognozy zakupów lub sprzedaży, jeszcze przed przygotowaniem oferty cenowej.

Budowanie strategii

Niestety, nie istnieje strategia zarządzania ryzykiem walutowym idealna dla wszystkich firm. Jej struktura i czas trwania zależy od specyfiki przedsiębiorstwa i powinna być budowana po dogłębnej analizie struktury kosztów, przychodów, a także charakterystyki firmy. Eksperci wyróżniają dwa generalne podejścia do zarządzania ryzykiem: pasywne i aktywne. W tym pierwszym podejściu nasz wynik finansowy zupełnie nie zależy od rynku, eliminujemy ryzyko walutowe, ale też tracimy możliwość skorzystania z pozytywnych ruchów waluty. Podejście aktywne zakłada wykorzystanie bardziej elastycznych instrumentów, które pozwalają na partycypowanie w pozytywnych zmianach na rynku, jednak często niosą za sobą wyższy koszt i/lub ryzyko. Trzecią alternatywą jest oczywiście brak jakiejkolwiek strategii.

Wachlarz instrumentów

Niezależnie od rodzaju strategii, często pojawiają się w niej najpopularniejsze instrumenty, czyli forwardy i opcje walutowe. Kontrakty terminowe forward pozwalają na „sztywne” zabezpieczenie kursu, czyli niezależnie od przyszłych zmian na rynku walutowym, firma już dzisiaj ustala z bankiem kurs, po jakim rozliczy transakcję w przyszłości. Natomiast opcja walutowa daje prawo, ale nie zobowiązuje do kupna lub sprzedaży wybranej waluty za inną w dniu rozliczenia w przyszłości. Z użyciem opcji walutowych można także zbudować bardziej elastyczne strukruty zabezpieczające indywidualne ryzyko walutowe danej firmy z uwzględnieniem konkretnych terminów, wolumentów i kursów rozliczeń.

Strategia w 4 krokach

Podsumowując, opracowanie strategii zarządzania ryzykiem można zawrzeć w 4 podstawowych krokach. Pierwszym jest identyfikacja ryzyka i porówanie bieżących kursów z kursem budżetowym firmy. Następnie należy ustalić główne cele, które chcemy osiągnąć oraz oszacować wpływ zmienności na danej parze walutowej na marżę firmy. Kolejnym krokiem jest już budowanie strategii złożonej np. z zestawu instrumentów opisanych powyżej. Proces kończy wprowadzenie strategii w życie.

Nie sposób przewidzieć jakie ruchy nastąpią na rynku FX, ale wdrażając odpowiednią strategię zarządzania ryzykiem walutowym, właściciele firm mogą przetrwać zawirowania gospodarcze i zapewnić sobie stabilne miejsce na konkurencyjnym rynku. Wydaje się, że patrząc na ostatnie tygodnie i na to jak życie gospodarcze może się zmienić z dnia na dzień, warto poświęcić choćby część uwagi na aspekty związane z szeroko rozumianym ryzykiem finansowym w działalności firmy.

Wady i ryzyko

Jeśli klient nie ma pewności co do bezpośredniego wpływu forwardu lub opcji walutowej (instrumentów zabezpieczających) na strategię zarządzania ryzykiem, zalecamy aby ich nie używać. Wszystkie kontrakty pozostają aktywne po ich potwierdzeniu, więc traci się zwykle możliwość partycypowania w pozytywnych zmianach na rynku w odniesieniu do zabezpieczonych kwot na określone daty w przyszłości.Nie ma również możliwości odstąpienia od umowy. W przypadku gdy klient zdecyduje się na rozwiązanie np. kontraktu terminowego forward, będzie narażony na stratę lub zysk, w zależności od bieżącego kursu walutowego w momencie rozwiązania. Rynki walutowe podlegają dużej zmienności. Należy bezwzględnie o tym pamiętać.

Informacje o firmie Western Union Business Solutions

Western Union Business Solutions umożliwia przedsiębiorcom różnej wielkości efektywne zarządzanie ryzykiem walutowym w dobie zawirowań na rynku finansowym. Dzięki specjalistycznej wiedzy w zakresie międzynarodowych transferów płatniczych, dostępowi do ponad 130 walut oraz globalnej sieci finansowej, pomagamy firmom oszczędzać czas potrzebny na zarządzanie międzynarodowymi transakcjami finansowymi, a w konsekwencji – poświęcać więcej czasu na na rozwój własnego biznesu.

 

Autor: Michał Buczko

Senior Business Development Manager in Western Union International Bank


© 2020 Western Union Holdings Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy artykuł stanowi materiał reklamowy, który został przygotowany oraz zatwierdzony przez Western Union International Bank GmbH, sp. z o.o. Oddział w Polsce. Informacje zawarte w niniejszym artykule nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym artykule mają ogólny charakter w związku z czym nie uwzględniają Twoich indywidualnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej oraz potrzeb.

Spółka Western Union Business Solutions jest częścią firmy Western Union i świadczy usługi w Polsce za pośrednictwem Western Union International Bank GmbH, sp. z o.o. Oddział w Polsce (określanego jako „Western Union Business Solutions”).

Western Union International Bank GmbH, sp. z o.o. Oddział w Polsce (numer KRS: 0000458059, numer NIP: 1080015322), jest zarejestrowany pod adresem Al. Jana Pawla II 29, 00-867 Warszawa, Polska, oraz jest oddziałem Western Union International Bank GmbH (zarejestrowanego pod numerem 256184t, numer VAT ATU61347377) The Icon Vienna (Turm 24), Wiedner Gürtel 13, 1100 Wiedeń, Austria. Dla celów polskiej jurysdykcji podatkowej właściwy numer NIP: 1080015316.

Niniejszy artykuł został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie nakłada jakichkolwiek wiążących zobowiązań na jakikolwiek podmiot. Relacje między adresatem tych informacji a firmą Western Union Business Solutions określają stosowne warunki i postanowienia. W niniejszym artykule nie są przedstawiane żadne opisy stanu faktycznego ani nie są udzielane żadne gwarancje lub warunki, wyraźnie lub w sposób dorozumiany.