COOKIES Domyślne ustawienia dla plików cookies na tej stronie to „Zezwalaj na zapisywanie wszystkich cookies”. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na wykorzystywanie takich plików. Zarządzaj cookies

MiFID

MiFID (skrót od Markets in Financial Instruments Directive) to Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie rynków instrumentów finansowych.

Podstawowym celem MiFID jest zapewnienie Klientom odpowiedniego poziomu ochrony inwestycyjnej, uczciwej konkurencji w sektorze finansowym oraz gwarantowanie przejrzystości działania firm inwestycyjnych i banków na rynkach instrumentów finansowych w Unii Europejskiej.

W kontekście prowadzonej przez Western Union International Bank GmbH, Sp. z o.o. Oddział w Polsce (dalej: WUIB) działalności postanowienia MiFID mają wpływ na naszych Klientów między innymi poprzez wprowadzenie przepisów dotyczących:

 • klasyfikacji Klientów,
 • działania w najlepiej pojętym interesie Klienta i zasady obsługi zleceń,
 • oceny odpowiedniości usług oraz produktów inwestycyjnych w odniesieniu do indywidualnej wiedzy, doświadczenia, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych Klientów,
 • zasad przyjmowania i przekazywania korzyści finansowych i niepięniężnych,
 • wymogu wprowadzenia polityki zarządzania konfliktami interesów.

Produkty objęte dyrektywą MiFID w WUIB

Wymogi MiFID dotyczą następujących instrumentów finansowych znajdujących sie w ofercie WUIB:

 • Walutowe Kontrakty Forward
 • Transakcje Future Payments
 • Walutowe Kontrakty Opcyjne

Wszystkie wyżej wymienione transakcje są zawierane z WUIB w ramach usługi maklerskiej "nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych".

Klasyfikacja Klientów

Zgodnie z dyrektywą MiFID, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony klientom instytucji finansowych, WUIB zobowiązane jest do przypisania jednej z trzech kategorii: Klient Detaliczny, Klient Profesjonalny lub Uprawniony Kontrahent.

Najwyższy poziom ochrony przysługuje Klientom Detalicznym, zaś najniższy Uprawnionym Kontrahentom. W ramach świadczonych przez WUIB usług wszyscy Klienci korzystający z instrumentów objętych dyrektywą MiFID podlegają indywidualnej klasyfikacji i są informowani o przypisanym poziomie ochrony. Szczegółowe informacje dot. sposobu klasyfikowania Klientów znajdują się w Przewodniku Usług Finansowych.

Odpowiedniość oferowanych przez WUIB produktów objętych dyrektywą MiFID

Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego WUIB zwróci się do klienta lub potencjalnego klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych niezbędnych do dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej oraz usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, są odpowiednie dla danego klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. Klient dostarcza przedmiotowe informacje w postaci wypełnianego przez Klienta Profilu Klienta.

Informacje na temat Banku, zasad świadczenia usług oraz sposobu komunikacji z Klientami

MiFID zobowiązuje Bank do przekazania Klientom szczegółowych informacji na temat Banku, zasad świadczenia usług ze szczególnym uwzględnieniem polityki zarządzania konfliktami interesów, sposobu realizacji zleceń oraz metod kontaktowania się z Bankiem oraz sposobu składania reklamacji.

Wszystkie wyżej wymienione informacje znajdą Państwo w materiałach dostępnych w sekcji Dokumenty, w których ponadto znajdują się następujące informacje:

 • Opis oferowanych produktów oraz usług
 • Opis ryzyk oraz potencjalnych korzyści związanych z wykorzystaniem oferowanych przez Bank produktów
 • Opis pobieranych przez Bank opłat
 • Opis Banku, posiadanych licencji oraz organów nadzoru
 • Warunki prowadzenia działalności na terytorium RP
 • Zasady przechowywania środków klientów
 • Przewodnik Usług Finansowych
 • Szczegółowy Opis Produktów